European Strategies Consulting

Project summary:

PARTES proposes a comprehensive model for the protection of places of worship that is evidence-based, inclusive and participatory. In order to effectively combat the security threats posed to PoW, it is essential to understand the underlying violent extremist phenomenon and its concrete manifestations in relation to these targets; involve faith-based communities in policies and measures; and educate the broader population with regard to toxic extremist rhetoric but also the features and manifestations of various faiths. The methodology employed in the project is multi-disciplinary and participatory in nature, involving both researchers and end-users, within and beyond the consortium partners, and including citizens.

Context:

The recent trend of attacks and hate crimes targeting places of worship (PoW) in Europe and world-wide is concerning. The threat landscape of PoW has become even more complex with the increasing number of online hate crimes and cyber-attacks, sometimes combined with offline campaigns. These attacks are only the symptom of a broader violent extremist phenomenon on the rise in Europe, fuelled by toxic extremist rhetoric, lack of knowledge about other religions and cultures, and insufficient involvement of mainstream society in extremism prevention. Although authorities provide some protection and security support, existing measures must be strengthened and improved. The phenomenon must be addressed in a more complex way that goes beyond architectural security and police presence.

Donor information:

European Commission – Directorate General Migration and Home Affairs

Objectives:

PARTES aims to achieve the following objectives:

  • Map the specific threat landscape of involved religious communities (incl. cyber threats);
  • Assess and derive lessons learned on vulnerabilities and existing security concepts of involved religious communities and exchange best practices on protective measures Europe-wide;
  • Establish cooperation and communication structures and channels between religious communities and local authorities;
  • Develop proactive and preventive security measures;
  • Carry out trainings and workshops with religious and local authorities;
  • Raise awareness among the wider population about the threat and strategies of extremist organisations targeting places of worship and involve them in prevention strategies.

Impact:

The project will make a significant contribution to the improvement of the overall protection of public spaces through the creation and enhancement of PoW’s preventive and security concepts by taking the threat landscape, the online dimension and pre-attack, preventive phases and measures into account, as well as by the newly established communication structures with authorities. PARTES shall

  • improve cooperation between all relevant stakeholders – through the creation of cooperation and communication structures and channels between religious communities and local authorities,
  • develop trainings and guidance materials through state-of-the-art training methods involving online and offline approaches, and organise awareness raising campaigns,
  • help to better assess of security threats through state-of-the-art analysis and data-driven threat landscape analysis, and
  • help to better plan protective measures and enhance physical protection through the development of proactive and preventive security measures.

Lead partner:

oiip – Austrian Institute for International Affairs

Project website: www.partes-project.eu

 

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”

 

 

 

 

Rezumatul proiectului:

PARTES își propune un model cuprinzător de protecție a lăcașurilor de cult care se bazează pe dovezi, este incluziv și participativ. Pentru a combate în mod eficient amenințările la adresa securității lăcașurilor de cult, este esențial: să se înțeleagă fenomenul extremist violent care stă la baza acestuia și manifestările sale concrete; comunitățile religioase să fie implicate în politici și măsuri; iar populația generală să fie informată și educată cu privire la retorica extremistă toxică, dar și caracteristicile și manifestările diferitelor culte. Metodologia utilizată în cadrul proiectului este de natură multidisciplinară și participativă, implicând atât cercetători, cât și beneficiari principali, în cadrul și în afara parteneriatului, inclusiv societatea civilă.

Context:

Tendința recentă a atacurilor și a infracțiunilor motivate de ură care vizează lăcașurile de cult (PoW) în Europa și în întreaga lume este îngrijorătoare. Peisajul amenințărilor la adresa lăcașurilor de cult a devenit și mai complex din cauza numărului tot mai mare de infracțiuni motivate de ură și de atacuri cibernetice, uneori combinate cu campanii offline. Aceste atacuri sunt doar un simptom al unui fenomen extremist violent mai amplu aflat în creștere în Europa și care este alimentat de retorica extremistă toxică, de lipsa de cunoștințe despre alte religii și culturi și de implicarea insuficientă a societății generale în prevenirea extremismului. Deși autoritățile oferă un anumit sprijin în materie de protecție și securitate, măsurile existente trebuie consolidate și îmbunătățite. Fenomenul trebuie abordat într-o manieră mai complexă, care să meargă dincolo de securitatea structurală și de protecția poliției.

Finanțare: Comisia Europeană – Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne

Obiective:  PARTES își propune să atingă următoarele obiective:

– Să cartografieze peisajul amenințărilor specifice comunităților religioase implicate (inclusiv amenințările cibernetice);

– să evalueze și să extragă concluzii privind vulnerabilitățile și conceptele de securitate existente în comunitățile religioase implicate și să facă schimb de bune practici privind măsurile de protecție la nivel european;

– să stabilească structuri și canale de cooperare și comunicare între comunitățile religioase și autoritățile locale;

– să elaboreze măsuri de securitate proactive și preventive;

– să organizeze cursuri de formare și ateliere de lucru cu autoritățile publice și instituțiile religioase;

– să sporească gradul de conștientizare în rândul populației cu privire la amenințările și strategiile organizațiilor extremiste care vizează lăcașurile de cult și implicarea acesteia în strategiile de prevenire.

Impact: Proiectul va contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea protecției generale a spațiilor publice prin crearea și îmbunătățirea conceptelor de prevenire și de securitate ale PoW, prin recunoașterea peisajului amenințărilor, a dimensiunii online și a etapelor și măsurilor preventive și de pre-atac, precum și prin structurile de comunicare nou create cu autoritățile. Impactul va fi atins prin:

– îmbunătățirea cooperării dintre toate părțile interesate – prin crearea de structuri și canale de cooperare și comunicare între comunitățile religioase și autoritățile locale,

– elaborarea de cursuri de formare și de materiale de îndrumare prin intermediul unor metode de formare de ultimă generație care implică abordări online și offline și organizarea de campanii de sensibilizare,

– contribuția la o mai bună evaluare a amenințărilor la adresa securității prin intermediul unor analize de ultimă generație și al unei analize a peisajului amenințărilor bazate pe date și

– contribuția la o mai bună planificare a măsurilor de protecție și la consolidarea protecției fizice prin dezvoltarea de măsuri de securitate proactive și preventive.

Coordonator proiect: oiip – Austrian Institute for International Affairs

Site-ul web al proiectului: www.partes-project.eu

 

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”